Loading color scheme

2024-03-22 godz. 10:00 Brynica

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Joanna Krobicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-03-2024r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Opole, ul. Ozimska 60  A w sali nr 214, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 183/26 z km 8 obrębu 0010 Brynica, o pow. 0,0567 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o pow. zabudowy 119 m2 z roku 1930 i dwoma budynkami gospodarstw rolnych o pow. zabudowy 86 m2 i 2 m2 z roku 1930,
należącej  do dłużnika: Waldemar Jan Cebula
położonej: Łubniany, Brynica, ul. Opolska 42
     dla której  Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: OP1O/00038168/5]
Suma oszacowania wynosi 170 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    127 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 000,00zł. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 75 16001462 1827 8677 6000 0003
Rękojmia może być także złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W przypadku chęci nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków na licytacji winni być obecni obydwoje małżonkowie.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym z komornikiem oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Opolu przy Opole, ul. Ozimska 60  A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.